Policijas iecirkņa darbība

Lai policija un tajā iesaistītās personas veiktu uzdevumus, kas ir noteikti likumos, Latvijas teritorijās darbojas policijas iecirkņi. Tam ir specifiski uzdevumi, mērķi un funkcijas. Tie ir sīkāk aprakstīti policijas likumā, kuru ir apstiprinājusi valdība. Tie ir brīvi pieejami arī cilvēkiem, lai apskatītu un izprastu policijas darbību, kā arī pašai policijai palīdzēt organizēt savu darbu.

Vispārīgais policijas iecirkņu uzdevums un sniegums ir decentrēta policijas struktūra, jo tas padara tos pieejamākus iedzīvotājiem. Ir svarīgi, lai iecirkņu inspektori būtu ar tiešu saikni starp sabiedrību un kārtības sargātājiem. Liela atbildība ir arī katra iecirkņa priekšniekiem, jo viņam vai viņai ir jānodrošina pēc iespējas labāks organizatoriskais darbs. Pēc likuma “Par policiju”, iecirkņa priekšnieks papildus arī izskata radušās sūdzības par konkrēta iecirkņa policijas iecirkņa darbinieku. Jo efektīvāk praksē funkcionē izstrādātā sistēma, jo ātrāk un efektīvāk ir iespējams izpildīt uzdevumus un sasniegt noteiktos mērķus. Par valsts pārvaldes procesu var saukt ikdienas patstāvīgu rīcības darbību kā rezultātā augstākstāvošas sistēmas kā administratīvās institūcijas un amatpersonas pakļauj zemākstāvošo sistēmu, līdz ar to izmainot to.

Policijai ir daudz pienākumu un pasākumu, kas ir jāveic. Kā viens no tiem ir kopienas preventīvo pasākumu kopums, kas ir atspoguļots arī valsts policijas mājaslapā, kur katram gadam ir izstrādāts savs plāns. Tam ir nepieciešama organizācija, lai pēc iespējas ātrāk un kvalitatīvāk atrastu problēmu risinājumu, attīstītu partnerattiecības.

Policijas iekšējā darbība, kas ir definēta kā administratīvā darbība (кредиты онлайн на банковскую карту), sevī ietver tādas lietas kā policijas struktūru, štatu atlasi un tālāko to izvietojumu, speciālo apmācību, darba plānošanu, darbinieku vadību, kuri ir ikdienas pakļautībā, darbību kontroli un pārbaudi, darbinieku apbalvošanu un sodīšanu. Būtībā iekšējā darbībā ietilpst valsts policijas dienestu un darbinieku savstarpējās attiecības tiesiskā līmenī. Konkrētās normas, kas šo jomu regulē ir galvenokārt atrodamas valsts policijas normatīvajos aktos. Tie nosaka iekšējo darbības kārtību un nodrošina uzdevumu izpildi.

Lai nodrošinātu sabiedrības drošību, tiek veiktas abu veidu darbības. To veiksmīgai realizācijai Latvijas Valsts policija sākumā veic veicamo pasākumu plānošanu. Neatņemama policijas administratīvās darbības sastāvdaļa ir darbības rezultātu analīze un pilnveidošanās iespēju meklēšana. Policijas ārējā administratīvā darbība ietver sevī tiesību aktu realizāciju un pārvaldes aktu izdošanu. Administratīvās darbības mērķis ir policijas uzdevumu izpilde, kas ir noteikti likumā “Par policiju”. Šo uzdevumu izpilde ir jāorganizē tā, lai tā būtu saskaņā ar policijas darba organizācijas principiem, darbības principiem, administratīvā procesa principiem un valsts pārvaldes principiem.

Analizējot policijas darbību, jānorāda, ka policijas iekšējās darbības sakārtotība tieši vai netieši ietekmē policijas ārējās darbības efektivitāti. Līdz ar to kā primāro noteikumu tam, lai uzlabotu policijas administratīvo darbību ir jāveic iekšējas darbības kārtības un nosacījumu uzlabošana, policijas darbinieku motivācijas palielināšana (prēmēšanas, atalgojumu sistēma). Vairāk informācijas.

Ikdienā bieži tiek lietots vārds kvalitāte, kas apzīmē policijas darba organizāciju un izsaka viedokli. Attiecībā uz policiju, svarīgākais kvalitātes rādītājs neapstrīdami ir tiesību aktos un likumos noteikto prasību izpildes līmenis. Lai to varētu nodrošināt, policijai ir jādarbojas vienotā sistēmā bez savstarpējas konkurences attiecībā pret finanšu gūšanu u. c. Tomēr var teikt, ka tiesiskais pamatojums, lai vērtētu darbu, ir pārāk vispārīgs. Katram kvalitatīvam policijas iecirknim ir sava struktūra, kas ir balstīta uz dažādiem valsts izdotiem noteikumiem. Paši vadītāji un darbinieki ir atbildīgi par to veiksmīgu ievērošanu un izpildi.